Sobota 20. října 2018

Revize BlanskoBoskovice

Revize hromosvody


U každé výchozí a i pravidelné revize je nutné před zahájením revizních úkonů předložit a prostudovat projektovou dokumentaci (LPS).

Postup při revizi hromosvodu (LPS)

V ČSN EN 62305-3, čl.7.2. Postup při revizi.

 • během provedení stavby, aby bylo možno zrevidovat uložený zemnič
 • po instalaci LPS
 • periodicky v intervalech stanovených s ohledem na vlastnosti chráněné stavby, například korozní problémy a třídu LPS
 • po změnách nebo opravách nebo je-li zná­mo, že do stavby udeřil blesk.

Během periodických revizí je obzvlášť důle­žité kontrolovat následující:

 • zhoršení a korozi součástí jímací soustavy, vodičů a spojů
 • korozi zemničů
 • hodnotu zemního odporu uzemňovací sou­stavy
 • stav spojů, ekvipotenciální pospojování a uchycení.

Výše uvedené informace jsou však reviz­ním technikům obecně známé. V další čás­ti bych se chtěl právě zabývat tím, jak podle normy jednotlivé požadavky „Postupu při revizi“ dle nového souboru norem ČSN EN 62305 naplnit.

Tak jako u každé revize existují při revizi dva základní úkony, a to jsou prohlídka a mě­ření. Samozřejmě, že u každé revize prohlíd­ka revidovaného zařízení plní velmi důležitou funkci a nesmí být v žádném případě opomí­jena či podceněna. V případě vnější ochrany před bleskem (hromosvodu) tvoří prohlídka přeci jen podstatnější část celé revize, a pro­to je nutné si prohlídku pořádně zorganizovat tak, aby se na nic nezapomnělo.

Vnější LPS (hromosvod) se dělí na čtyři základní části:

 • jímací soustava
 • soustava svodů
 • uzemňovací soustava
 • ekvipotenciální pospojování proti blesku

V ČSN 34 1390, čl. 31, se hovořilo pou­ze o třech hlavních částech hromosvodu (ek­vipotenciální soustava zde samostatně uvá­děna nebyla).